Mitä? Kuka? Vad? Vem? What? Who? Что? Кто?

Historiamme - Vår historia - Our story - Наша история

Suomi
90 vuotias Porvoon rannikkon kansainvälinen seurakunta. Voolahti - Vålax on vanha salakuljettajien kylä kieltolain ajalta. Kylä, jossa suuriin aaltoihin tottuneet merimiehet asuivat, sai kokea uudenlaisen aallokon - herätyksen aallon. Voimakas hengellinen herääminen synnytti 30-luvulla seurakunnan, joka on elinvoimainen vielä tänäänkin. 90 vuotta rukoushuone on pitänyt yllä elävän Jumalan Sanan julistamista, rukouselämää ja tärkeimpiä sakramentteja.Seurakunnan puheenjohtajana toimii Krister Lindberg ja pastorina teologian maisteri Ismo Valkoniemi.

Svenska
Pingstförsamlingen i Vålax är en 90 årig international församling i Borgå skärgård. Vålax - Voolahti var en smugglarby under förbudstiden. Byn, där det bodde många sjömän som var vana vid stora vågor, fick uppleva en ny våg, nämligen väckelsens våg. Ett starkt andligt uppvaknande födde på 30-talet en församling som fortfarande är livskraftig. Församlingen i det över 90 åriga bönehuset har fortsatt att predika ett levande Guds Ord har bibelstudier och bönegemenskap. Krister Lindberg är församlingens ordförande och magister i teologi Ismo Valkoniemi är församlingens pastor.

English
90 year old Porvoo Coast International Congregation. Voolahti - Vålax is an old smugglers' village from prohibition. The village where sailors accustomed to large waves lived experienced a new kind of swell - a wave of revival. A strong spiritual awakening gave birth to a church in the '30s that is still vibrant today. For 90 years, the prayer room has maintained the proclamation of the Word of the living God, prayer life, and the most important sacraments. The congregation is chaired by Krister Lindberg and pastor is Master of Theology Ismo Valkoniemi.

Russian

90-летняя Международная конгрегация побережья Порвоо. Voolahti - Vålax - старая деревня контрабандистов от сухого закона. Деревня, где жили моряки, привыкшие к большим волнам, пережила новый вид зыби - волну возрождения. Сильное духовное пробуждение породило церковь в 30-х годах, которая все еще жива сегодня. На протяжении 90 лет в молитвенной комнате хранится провозглашение Слова Бога живого, молитвенная жизнь и важнейшие таинства. Конгрегацию возглавляет Кристер Линдберг, а пастором является магистр теологии Исмо Валькониеми.


TEAM - Команда


Krister Lindberg

Församlingsledare, ordförande

+358 400 841 211

kristervlindberg@outlook.com

(På bilden Krister och Kate Lindberg)

Ismo Valkoniemi

pastori, pastor

+358 40 741 5577

ismo.valkoniemi@samaria.fi

Hla Sein

Myanmarin karenien pastori
+358 45 321 2225
nawlightfi@gmail.com

Myint Soe

Seurakunnan diakoni

+358 45 272 0390

myint.soe@samaria.fi